Regulamin Sklepu

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE
Data wejścia w życie regulaminu: 01.02.2022
Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą
elektroniczną w ramach Serwisu funkcjonującego pod adresem
www.krzysztofmossakowski.pl, w tym prawa, obowiązki i
warunki odpowiedzialności Usługodawcy i Użytkownika.
Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania
Konsumentowi i Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach
konsumenta zobowiązany jest Usługodawca zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014
roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.).
Podstawowe definicje:
Regulamin: Regulamin Serwisu www.krzysztofmossakowski.pl
oraz kursy.krzysztofmossakowski.pl;
Sprzedawca lub Usługodawca: Krzysztof Mossakowski,
prowadzący działalność pod firmą Krzysztof Mossakowski
FILMCONCEPT wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra
właściwego do spraw gospodarki, NIP 8971728317, e-mail
krzysztof@mossakowski.net, tel. 794303613;
Klient lub Użytkownik: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i
posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna
lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i
zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze
Sprzedawcą w zakresie działalności Serwisu. Klient lub
Użytkownik to także Konsument lub Przedsiębiorca
uprzywilejowany na prawach konsumenta, jeśli w stosunku do
nich w danej kwestii brak oddzielnych postanowień;
Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą z
Usługodawcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z
jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Serwis: platforma informatyczno-sprzedażowa, dostępna pod
adresem www.krzysztofmossakowski.pl, zawierająca ofertę
Sprzedawcy;
Zakładka Kurs – część Serwisu, zawierająca ofertę sprzedaży
Kursów;
Zakładka Sklep – część Serwisu, zawierająca ofertę sprzedaży
Towarów;
Zakładka O nas – część Serwisu, zawierająca informację o
Sprzedawcy;
Zakładka Kontakt – część Serwisu, zawierająca dane
kontaktowe oraz Formularz kontaktowy;
Zakładka Moje Konto – część Serwisu, umożliwiająca
logowanie do Konta lub zarejestrowanie Konta;
Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.
2020.344 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez
Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
Usługa cyfrowa – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja
2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2021.2105)
pozwalająca konsumentowi na wytwarzanie, przetwarzanie i
przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej lub
pozwalająca na wspólne korzystanie z danych w postaci
cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez
konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy
interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej, i znajdująca
się w ofercie Usługodawcy w Serwisie (w szczególności dostęp
do Kursów, Presetów lub VOD). Do Usług cyfrowych mają
zastosowanie postanowienia dotyczące Towarów, o ile nie
uwzględniono w Regulaminie odrębnych regulacji;
Sklep: Usługa elektroniczna, Sklep internetowy, prowadzony
przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
www.krzysztofmossakowski.pl w ramach którego Klient zawiera
umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o
dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej
generowanej automatycznie;
Konto – bezpłatna Usługa Elektroniczna, oznaczona
indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta,
zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w
którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz
informacje o czynnościach w ramach Sklepu;
Produkt lub Towar – produkty znajdujące się w ofercie
Sprzedawcy szczegółowo opisane w Serwisie, prezentowane w
Sklepie;
Kursy – materiały edukacyjne (w formie tekstu, zdjęć, nagrań
audio, nagrań video lub modłów sprawdzających wiedzę) do
samodzielnej nauki on-line, szczegółowo opisane w Zakładce
Kurs, których zakup następuje poprzez przekierowanie w
Serwisie do Sklepu pod adresem:
www.krzysztofmossakowski.pl;
Presety – Usługa Cyfrowa – zestaw ustawień parametrów filmu/
zdjęcia;
Certyfikat – dokument poświadczający ukończenie Kursu przez
Użytkownika, generujący się automatycznie po przerobieniu
całego materiału w danym Kursie;
Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Produktu,
zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w
Serwisie i jego przyjęcie przez Sprzedawcę;
Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji
elektronicznej dostępnej w Serwisie, umożliwiający złożenie
Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w
Serwisie;
Zamówienie – dyspozycja zakupu Produktu lub Usługi Cyfrowej,
złożona przez Klienta za pomocą Formularza;
VOD – video-on-demand, Usługa Elektroniczna, Usługa
Cyfrowa, zezwalająca na oglądanie materiału filmowego lub
słuchanie nadawanego nagrania dźwiękowego, dostępnego w
ofercie Sprzedawcy, w wybranym przez Klienta czasie;
Newsletter – bezpłatna Usługa elektroniczna, świadczona przez
Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail),
która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom
automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych
wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o
Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie;
Siła wyższa – stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i
niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie umowy w
całości lub w części w ogóle lub przez pewien okres, któremu
przy zachowaniu należytej staranności nie można było
zapobiec ani przeciwdziałać (np. wojna, strajki, zwolnienia,
niedobory surowców lub dostaw energii, zakłócenia w
funkcjonowaniu fabryk, blokady dróg, nadzwyczajne zjawiska
przyrody, epidemie, stany nadzwyczajne);
Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta –
osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z
jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika,
że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego,
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej
przez nią działalności gospodarczej, według CEIDG.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu w
sposób umożliwiający Użytkownikowi jego pozyskanie,
odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Na żądanie Użytkownika
Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który
umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za
pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się
Użytkownik (np. pocztą elektroniczną).
ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE
§ 1. Informacje dla wszystkich Użytkowników
Dane do kontaktu z Usługodawcą: adres: Krzysztof
Mossakowski, Wójtówka 1, 57-540 Lądek Zdrój, e-mail
krzysztof@mossakowski.net, tel. 790236505.
Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem.
Usługodawca świadczy usługi zgodnie z Regulaminem.
Usługodawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych
drogą elektroniczną:
Sklep, w tym Zakładka Kurs;
Informacje o Usługodawcy;
Kontakt;
Newsletter;
Konto;
Platforma Video-On-Demand (VOD).
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem
teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to
komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem
do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka
internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera
dokumentów hipertekstowych (HTML) dla komputerów PC:
Internet Explorer 7.0; Firefox; Chrome; Opera 8.x, 9; Netscape
8.1; Mozilla 1.7.x, natomiast dla komputerów MAC OS 10.1:
Netscape 7.2; MAC OS 10.4: Safari 5.; zalecana minimalna
rozdzielczość ekranu: 1024×768; uruchomienie w przeglądarce
internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi
Javascript.
Korzystanie z Serwisu może się wiązać z zagrożeniami
typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki
hakerskie. Usługodawca podejmuje działania celem
przeciwdziałania tym zagrożeniom, ale wskazuje, że publiczny
charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych
drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem
pozyskania lub modyfikowania danych Użytkowników przez
osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować
właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane
wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące
tożsamość korzystających z sieci Internet.
Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnych Usług
Elektronicznych następuje za pośrednictwem Serwisu przez
internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z
bezpłatnych Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie
Serwisu, rezygnację Newsletter’a lub poprzez usunięcie konta
Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie bezpłatnych
Usług Elektronicznych rozwiązuje się.
Sprzedawca informuje, że w Serwisie umieszczane są tylko
opinie uzyskane od Klientów, a nadto, że zamieszcza wszystkie
uzyskane opinie Klientów, zarówno pozytywne, jak i negatywne.
Sprzedawca nie korzysta z opinii obcych czy sponsorowanych.
Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.
Obowiązuje zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o
charakterze bezprawnym.
§ 2. Dodatkowe informacje dla Konsumentów
Umowa dotycząca zakupu Produktu lub korzystania z Usług
Elektronicznych nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie
będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta to czas
realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Produktu lub
czas korzystania z Usługi Elektronicznej.
Korzystanie ze Sklepu lub Usługi Elektronicznej przez
Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub
udzielenia innych gwarancji finansowych.
Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych
praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia
2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
(Dz.U.2017.2070 t.j. ze zm.).
ROZDZIAŁ 3. FORMULARZ KONTAKTOWY
Użytkownik może skorzystać z Formularza kontaktowego pod
adresem www.krzysztofmossakowski.pl w celu kontaktu z
Usługodawcą, w tym skierowania zapytania do Usługodawcy
lub przekazania informacji Usługodawcy.
Skorzystanie z Formularza kontaktowego jest bezpłatne i
wymaga podania określonych danych oraz złożenia
oświadczeń oraz kliknięcia w pole „Prześlij”.
Na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przez
niego przesłana zostanie wiadomość potwierdzająca przyjęcie
zgłoszenia.
Usługodawca podejmie działania odpowiednie do treści
wiadomości od Użytkownika, otrzymanej za pośrednictwem
Formularza kontaktowego.
ROZDZIAŁ 4. KONTO
Rejestracja Konta na stronie internetowej Serwisu jest
bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien
wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i
składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu,
przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji
handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany
przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link
umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega
na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło
jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.
Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację
danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień, przeglądanie
historii Zamówień oraz przeglądanie uzyskanych Certyfikatów
za ukończenie Kursu.
Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez
czas nieoznaczony.
Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Serwisie
poprzez skorzystanie z opcji „usuń Konto” w ramach ustawień
Konta, poprzez, przesłanie odpowiedniego żądania do
Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail:
krzysztof@mossakowski.net lub pisemnie na adres
Sprzedawcy: Krzysztof Mossakowski, Wójtówka 1, 57-540
Lądek Zdrój.
ROZDZIAŁ 5. SKLEP
§ 1. Produkty
Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i są zgodne
z Umową. Szczegółowy opis Produktu znajduje się na stronie
Sklepu oraz w Zakładce Sklep.
Gwarancja na Produkty nie jest udzielana. Usługi
posprzedażowe nie są świadczone.
§ 2. Zamówienia i ich realizacja
Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie
Formularza, dostępnego w Sklepie.
Pierwsze zamówienie rejestruje Konto w Sklepie.
Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza,
podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz
określając wybrany sposób zapłaty.
Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w
sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych
osobowych, przekazywania informacji handlowych.
Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7
dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub
święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez
wybranie przycisku (pola) oznaczonego „kupuję i płacę”.
Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres
e-mail potwierdzenie Zamówienia.
Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Produktu) wynosi
do 3 dni roboczych.
W razie żądania udokumentowania transakcji w formie faktury
Klient podaje niezbędne dane, przy czym wskazania numeru
NIP Klienta do faktury należy dokonać nie później niż podczas
składania Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych,
w tym numeru NIP, przez Klienta.
§ 3. Płatności
Wszystkie ceny Produktów podawane w Sklepie są cenami
brutto w złotych polskich (ceny zawierają wszystkie
obowiązkowe podatki). Cena Produktu podana w chwili
złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
Cena Produktu nie uwzględnia kosztów dostawy. Koszty
związane z dostawą Produktu (np. transport, dostarczenie,
usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient.
Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do
sposobu dostawy.
Klient może dokonać płatności za pośrednictwem systemu
płatności Paypal lub Dotpay.pl – zapłata przed wysyłką
Produktu (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien
dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu Dotpay.pl.
Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty
Klienta w systemie płatności Paypal lub Dotpay.pl.
Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i
doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie
obowiązującego prawa wymagają doręczenia.
Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie w dniu zawarcia
Umowy, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania
innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty,
wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.
2019.1145 t.j. ze zm.) – Sprzedawca wyznaczy Klientowi
dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym
upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli
Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może
odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego,
także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia
świadczenia.
PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Pastelowa 8,
60-198 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000347935, NIP:
779-236-98-87, o kapitale zakładowym w wysokości 5.476
300,00 złotych w całości opłaconym, krajowa instytucja
płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod
numerem UKNF IP24/2014. Nadzór nad wykonywaniem
działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja
Nadzoru Finansowego.
W przypadku informowania o obniżonej cenie Sprzedawca
uwidacznia także informację o najniższej cenie tego Towaru
jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem
obniżki albo od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru w
Sklepie (jeśli okres ten jest krótszy niż 30 dni), albo o cenie
sprzed zastosowania obniżki (jeśli Towar jest szybko psujący
się lub mający krótki termin przydatności).
§ 4. Dostawa
Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w
Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.
Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za
pośrednictwem operatora pocztowego według wyboru Klienta.
Paczka wysyłana za pośrednictwem operatora pocztowego
powinna zostać dostarczana w ciągu do 3 dni roboczych od
dnia wysyłki, natomiast za pośrednictwem firmy kurierskiej – w
ciągu do 2 dni roboczych od dnia wysyłki.
Nie ma możliwości odbioru osobistego.
Wraz z Produktem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie
elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji
i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
Sprzedawca wskazuje, że:
1) z chwilą wydania Produktu Klientowi lub przewoźnikowi na
Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem
oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia
Produktu. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta
niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia
Produktu przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania
Produktu Konsumentowi. Za wydanie Produktu uważa się jego
powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli
Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez
Konsumenta,
2) przyjęcie przesyłki z Produktem przez Klienta bez zastrzeżeń
powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub
uszkodzenia w przewozie, chyba że:
a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego
niedbalstwa przewoźnika;
d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony
stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał
ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w
czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej
wydaniem.
Powyższe nie dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy
uprzywilejowanego na prawach konsumenta.
Dostęp do Produktu stanowiących treści lub usługi cyfrowe jest
udzielany na zasadach opisanych w rozdziale 6 Regulaminu.
§ 5. Odpowiedzialność za wady lub niezgodność z umową
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Produktów jest
wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami, ale nie dotyczy
to Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach
konsumenta (których dotyczą kolejne punkty).
Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę w stosunkach
prawnych z Klientami zawsze ograniczona jest do wartości
Towaru, ale nie dotyczy to Konsumenta i Przedsiębiorcy
uprzywilejowanego na prawach konsumenta.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta lub
Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta za
brak zgodności Towaru z Umową na zasadach wynikający z
ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta
(Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:
1) Towar jest zgodny z umową, jeżeli:
a) jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność
są zgodne z Umową;
b) jest przydatny do szczególnego celu, o którym Sprzedawca
został poinformowany najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i
który Sprzedawca zaakceptował;
c) Towar nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się
takiego towaru;
d) występuje w takiej ilości i ma takie cechy (w tym trwałość i
bezpieczeństwo) jakie są typowe dla tego rodzaju towaru i
jakich Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na
prawach konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać (z
uwzględnieniem charakteru Towaru oraz publicznych
zapewnień jego dotyczących);
e) jest dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami,
których Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na
prawach konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać;
f) jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, udostępniony
przez Sprzedawcę przed zawarciem Umowy,
2) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności
Towaru z Umową, o których mowa w punkcie 2. 1) c-f powyżej,
jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na
prawach konsumenta został poinformowany przez Sprzedawcę
o tej niezgodności najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i
zaakceptował ten fakt wyraźnie i odrębnie,
3) Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Towaru z Umową
istniejący w chwili dostarczenia Towaru i stwierdzony w ciągu 2
lat od tej chwili, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sytuacji, w
której termin przydatności Towaru do użycia, określony przez
Sprzedawcę lub jego poprzedników albo osoby działające w
jego imieniu, jest dłuższy,
4) obowiązuje domniemanie, że brak zgodności z Umową, który
ujawnił się przed upływem terminu 2 lat od dnia dostarczenia
Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia;
5) uprawnienia Konsumenta lub Przedsiębiorcy
uprzywilejowanego na prawach konsumenta z tytułu
niezgodności Towaru z Umową to:
a) żądanie naprawy lub wymiany Towaru. W takim przypadku
Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach
konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar, a Sprzedawca
odbiera go na swój koszt. Koszty związane z naprawą lub
wymianą Towaru ponosi Sprzedawca. Naprawa lub wymiana
Towaru powinna zostać wykonana w rozsądnym czasie. Jeżeli
wymiana lub naprawa Towaru są niemożliwe lub wymagają
nadmiernych kosztów Sprzedawca może odmówić ich
dokonania;
b) Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach
konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
Towaru albo o odstąpieniu od Umowy, jeśli:
– Sprzedawca odmówił dokonania naprawy lub wymiany
Towaru;
– Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany Towaru;
– brak zgodności Towaru z Umową nadal występuje, pomimo
próby naprawy lub wymiany Towaru;
– brak zgodności Towaru z Umową jest tak istotny, że nie
uzasadnia żądania naprawy lub wymiany Towaru;
– okoliczności lub oświadczenie Sprzedawcy wskazują na to,
że nie doprowadzi on do zgodności Towaru z Umową w
rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności,
7) odnośnie obniżenia ceny:
– obniżona cena musi być proporcjonalna względem ceny
towaru pełnowartościowego;
– Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny, zwróci
należne kwoty Konsumentowi lub Przedsiębiorcy
uprzywilejowanemu na prawach konsumenta,
8) odnośnie odstąpienia od Umowy:
– Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach
konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeśli niezgodność
Towaru z Umową jest nieistotna, ale obowiązuje domniemanie,
że ta niezgodność jest istotna;
– odstąpienia może dotyczyć tylko Towaru niezgodnego z
Umową lub także innych Towarów objętych Umową;
– Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach
konsumenta zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Towaru
na koszt Sprzedawcy;
– Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania, zwróci
cenę Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na
prawach konsumenta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności
przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach
konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób
zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
ROZDZIAŁ 6. ZAKŁADKA KURS
§ 1. Kursy
Kursy oferowane w Zakładce Kurs mogą stanowić:
kurs w formie materiałów on-line (dostęp on-line);
kurs w formie materiałów do pobrania.
Kursy stanowią materiały edukacyjne w formie tekstu, zdjęć,
nagrań audio, nagrań video lub modułów sprawdzających
wiedzę. Szczegółowy opis Kursów znajduje się w Zakładce
Kurs.
Sprzedawca oświadcza, że treści przekazane w Kursach mają
charakter wyłącznie edukacyjny.
Na Kursy nie jest udzielana gwarancja. Sprzedawca nie
świadczy usług posprzedażowych.
Korzystanie z Kursów może odbywać się w zakresie
dozwolonym w odpowiednich przepisach prawa, w tym ustawy
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. 2021.1062 tj.). W szczególności, poza
określonymi w przepisach ww. ustawy przypadkami, zabronione
jest kopiowanie materiałów lub ich części, a także ich
udostępnianie publicznie.
Kursy są zgodne z Umową.
§ 2. Zamówienia i ich realizacja
Zamówienie Kursów może być złożone poprzez wypełnienie
Formularza, dostępnego w Sklepie pod adresem
www.krzysztofmossakowski.pl;
Do korzystania z Kursów może być niezbędne Konto. Pierwsze
zamówienie rejestruje Konta w Sklepie.
Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza,
podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz
określając wybrany sposób zapłaty.
Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w
sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych
osobowych, przekazywania informacji handlowych.
Zamówienia w Serwisie można składać 24 godziny na dobę, 7
dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub
święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez
wybranie przycisku (pola) oznaczonego „kupuję i płacę”.
Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres
e-mail potwierdzenie Zamówienia.
W razie żądania udokumentowania transakcji w formie faktury
Klient podaje niezbędne dane, przy czym wskazania numeru
NIP Klienta do faktury należy dokonać nie później niż podczas
składania Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych,
w tym numeru NIP, przez Klienta.
Czas realizacji Zamówienia w przypadku treści i Usług
Cyfrowych jest natychmiastowy po opłaceniu Zamówienia.
§ 3. Płatności
Wszystkie ceny Kursów podawane w Zakładce Szkolenia są
cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają obowiązkowe
podatki). Cena podana w chwili złożenia przez Klienta
Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
Klient może wybrać formę płatności:
przelew tradycyjny – zapłata przed wysyłką Towaru
(przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/
przelać należność na rachunek bankowy Usługodawcy.
Realizacja Zamówienia (przydzielenie dostępu do Kursu)
następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku
bankowym Usługodawcy;
zapłata za pośrednictwem systemu płatności przelewy24 lub
paypal – zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po
złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za
pośrednictwem wybranego systemu płatności. Realizacja
Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w
systemie płatności.
Serwis wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile
przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają
doręczenia.
Klient zobowiązany jest do zapłaty w dniu zawarcia Umowy, o
ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego
terminu. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy
– zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U. 2020.1740
t.j. ze zm.) – Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin
na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie
uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy,
że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od
umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed
nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.
Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych są:
1) PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Pastelowa 8,
60-198 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000347935, NIP:
779-236-98-87, o kapitale zakładowym w wysokości 5.476
300,00 złotych w całości opłaconym, krajowa instytucja
płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod
numerem UKNF IP24/2014. Nadzór nad wykonywaniem
działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja
Nadzoru Finansowego,
2) PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A.,
5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.
W przypadku informowania o obniżonej cenie Sprzedawca
uwidacznia także informację o najniższej cenie tego Towaru,
jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem
obniżki albo od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru w
Sklepie (jeśli okres ten jest krótszy niż 30 dni), albo o cenie
sprzed zastosowania obniżki (jeśli Towar jest szybko psujący
się lub mający krótki termin przydatności).
§ 4. Dostawa
Dostawa Kursu polega na przydzieleniu dostępu do Kursu
drogą elektroniczną. Dostęp do Kursu jest aktywowany w
momencie otrzymania zapłaty przez Sprzedawcę. Klient
otrzymuje powiadomienie o przydzieleniu dostępu do Kursu na
adres mailowy, wskazany przez Klienta w Formularzu.
Dostęp do Kursu jest możliwy:
poprzez link z wiadomości z powiadomieniem o przydzieleniu
dostępu do Kursu;
poprzez Konto w Serwisie.
Dostęp do Kursu jest aktywny przez czas wynikający z opisu
danego Kursu. Po upływie tego okresu dostęp do Kursu
wygasa automatycznie.
W okresie aktywnego dostępu do Kursu Klient może korzystać
z Kursu nieograniczoną liczbę razy.
§ 5. Odpowiedzialność w zakresie treści i Usług cyfrowych
Postanowienia tego rozdziału zawierają szczególne regulacje
odnośnie Usług cyfrowych, tj. kursów online / szkoleń online /
vod, a także Towarów będących nośnikiem treści cyfrowej,
oferowanych przez Usługodawcę w Serwisie i nabywanych w
ramach Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę
uprzywilejowanego na prawach konsumenta.
Jeśli Usługodawca nie dostarczył Usługi cyfrowej, Konsument
lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta
może wezwać Usługodawcę do doręczenia niezwłocznie lub w
innym uzgodnionym przez Strony terminie, pod rygorem
odstąpienia od Umowy.
Jeśli Usługodawca poinformuje lub z okoliczności sprawy
wynika, że nie dostarczy Usługi cyfrowej albo nie dostarczył jej
w terminie mającym istotne znaczenie dla Konsumenta lub
Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta, to
Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach
konsumenta może odstąpić od Umowy bez uprzedniego
wezwania do dostarczenia Usługi cyfrowej.
Dla Produktów będących nośnikiem treści cyfrowej punktów 2-3
powyżej nie stosuje się, a zastosowanie mają zasady
dostarczania Produktów, opisane w Rozdziale 5 Regulaminu.
Usługodawca informuje o aktualizacjach i dostarcza je
Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na
prawach konsumenta zgodnie z przepisami prawa.
Usługodawca informuje o wymaganiach dotyczących
środowiska cyfrowego, które jest niezbędne dla Usługi cyfrowej.
Informacje znajdują się w opisie w Serwisie.
Usługodawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta lub
Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta za
brak zgodności Usługi cyfrowej z Umową na zasadach
wynikający z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach
konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.), w tym na
następujących zasadach:
1) Usługa cyfrowa jest zgodna z Umową, jeżeli:
a) jej opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność,
kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność do
wsparcia technicznego i aktualizacji są zgodne z Umową;
b) jest przydatna do szczególnego celu, o którym Usługodawca
został poinformowany najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i
który zaakceptował;
c) nadaje się do celu, w którym zazwyczaj korzysta się z takiej
Usługi cyfrowej;
d) występuje w takiej ilości i ma takie cechy jakie są typowe dla
tego rodzaju Usługi cyfrowej i jakich Konsument lub
Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta mógł
rozsądnie oczekiwać (z uwzględnieniem charakteru Usługi
cyfrowej oraz publicznych zapewnień jego dotyczących);
e) jest dostarczona z akcesoriami i instrukcjami, których
Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach
konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać;
f) jest zgodna z wersją próbną lub zapowiedzią, udostępnionymi
przez Usługodawcę przed zawarciem Umowy,
2) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak
zgodności z Umową, o których mowa w punkcie 7. 1) c-f
powyżej, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany
na prawach konsumenta został poinformowany przez
Usługodawcę o tej niezgodności najpóźniej w chwili zawarcia
Umowy i zaakceptował ten fakt wyraźnie i odrębnie,
3) Sprzedawca odpowiada za brak zgodności z Umową
istniejący w chwili dostarczenia i stwierdzony w ciągu 2 lat od
tej chwili – w przypadku Usługi cyfrowej dostarczanej
jednorazowo lub w częściach, albo za brak zgodności z
Umową, który wystąpił w czasie, w którym Usługa cyfrowa
miała być dostarczają – w przypadku Usługi cyfrowej
dostarczanej w sposób ciągły;
4) uprawnienia Konsumenta lub Przedsiębiorcy
uprzywilejowanego na prawach konsumenta z tytułu
niezgodności z Umową to:
a) żądanie doprowadzenia do zgodności z Umową.
Doprowadzenie do zgodności z Umową zostanie wykonane na
koszt Usługodawcy, w rozsądnym czasie i bez nadmiernych
niedogodności. Jeżeli byłoby to niemożliwe albo wymaga
nadmiernych kosztów Usługodawca może odmówić
doprowadzenia do zgodności z Umową;
b) Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach
konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o
odstąpieniu od Umowy, jeśli:
– doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo
wymaga nadmiernych kosztów;
– Usługodawca nie doprowadził do zgodności z Umową;
– brak zgodności z Umową nadal występuje, pomimo działań
podjętych przez Usługodawcę;
– brak zgodności z Umową jest tak istotny, że uzasadnia
żądanie obniżenia ceny lub odstąpienie od Umowy bez
uprzedniego wezwania do doprowadzenia do zgodności z
Umową;
– okoliczności lub oświadczenie Usługodawcy wskazują na to,
że nie doprowadzi on do zgodności z Umową w rozsądnym
czasie lub bez nadmiernych niedogodności,
7) odnośnie obniżenia ceny:
– obniżona cena musi być proporcjonalna względem ceny
Usługi cyfrowej zgodnej z umową;
– Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny, zwróci
należne kwoty Konsumentowi lub Przedsiębiorcy
uprzywilejowanemu na prawach konsumenta,
– Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego
samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub
Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta,
chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który
nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
8) odnośnie odstąpienia od Umowy:
– Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach
konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeśli niezgodność z
Umową jest nieistotna;
– Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach
konsumenta zobowiązany jest do zwrotu nośnika materialnego,
na którym została dostarczona treść cyfrowana, jeśli
Usługodawca tego zażąda. Zwrot następuje na koszt
Usługodawcy;
– Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
zwróci cenę Konsumentowi lub Przedsiębiorcy
uprzywilejowanemu na prawach konsumenta, ale tylko w części
odpowiadającej niezgodności z Umową oraz treści cyfrowej lub
Usłudze cyfrowej których obowiązek dostarczenia wygasł
wskutek odstąpienia od Umowy. Usługodawca dokonuje zwrotu
płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego
użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na
prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na
inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
kosztami.
9. Usługodawca nie pobiera zapłaty za czas korzystania z
Usługi cyfrowej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę
uprzywilejowanego na prawach konsumenta, w którym Usługa
cyfrowa była niezgodna z Umową.
10. Usługodawca może dokonać zmiany treści cyfrowej lub
Usługi cyfrowej tylko w pewnych przypadkach, tj. gdy materiały
video i tekstowe przestają być aktualne i nieść wartość, mogą
zostać usunięte przez Usługodawcę lub zaktualizowane .
Zmiana nie będzie łączyć się z kosztami dla Konsumenta lub
Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.
11. Informacje o funkcjonalności i środkach technicznych ich
ochrony, a także o kompatybilności i interoperacyjności znajdują
się pod adresem www.krzysztofmossakowski.pl/iofist
ROZDZIAŁ 7. NEWSLETTER
1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Użytkownikowi
zamówionych informacji.
2. Korzystanie z Newsletter-a jest bezpłatne i wymaga podania
adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń.
3. Na adres poczty elektronicznej Użytkownika przesłany
zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.
Korzystanie z Newsletter-a jest uwarunkowane posiadaniem
przez Użytkownika czynnego i poprawnie skonfigurowanego
konta poczty elektronicznej.
4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest
nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a
poprzez skorzystanie z opcji „rezygnuj”, przesłanie
odpowiedniego żądania do Usługodawcy drogą elektroniczną email:
krzysztof@mossakowski.net lub pisemnie na adres
Sprzedawcy: Krzysztof Mossakowski, Wójtówka 1, 57-540
Lądek Zdrój
ROZDZIAŁ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ – DODATKOWE
POSTANOWIENIA
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach
prawnych z Klientami. Odpowiedzialność Sprzedawcy za
szkodę w stosunkach prawnych z Klientami zawsze
ograniczona jest do wartości Towaru, ale nie dotyczy to
Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach
konsumenta.
Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień dotyczących
Konsumentów, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
1) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z
Serwisu przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem
lub Regulaminem;
2) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania
świadczenia Usług lub usunięcia konta Użytkownika, w
przypadku gdy nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie
Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa
lub Regulaminu.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści
zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w
innych domenach niż www.krzysztofmossakowski.pl, do których
linki zawarto w Serwisie.
ROZDZIAŁ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może
nastąpić na zasadach określonych w przepisach prawa, w tym
kodeksu cywilnego (Dz.U.2022.1360 t.j. ze zm.).
Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na
prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od Umowy
w terminie 14 dni od dnia odbioru Towaru przez niego lub przez
wskazaną przez niego osobę trzecią, niebędącą
przewoźnikiem.
Wykonywanie usługi, za którą Konsument lub Przedsiębiorca
uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do
zapłaty ceny, może rozpocząć się przed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy, pod warunkiem że Konsument lub
Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta złoży
Sprzedawcy oświadczenie zawierające takie wyraźne żądanie
oraz potwierdzenie, że przyjął do wiadomości informację o
utracie prawa do odstąpienia od Umowy z chwilą jej wykonania
przez Sprzedawcę.
Informacje o odstąpieniu od Umowy zawarte są w pouczeniu o
prawie odstąpienia, dostępnym pod Regulaminem. Wzór
formularza odstąpienia od Umowy dostępny jest pod
Regulaminem.
Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach
konsumenta zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z
wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile
stanowi ono istotny element Towaru – i to w terminie 14 dni od
dnia odstąpienia od Umowy, chyba że Sprzedawca
zaproponował, że sam odbierze Towar. Jeżeli Sprzedawca nie
zaproponował, że sam odbierze Towar, Sprzedawca może
powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania
Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy
dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej.
Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od
dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci
Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na
prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca
dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca
uprzywilejowany na prawach konsumenta, chyba że ten
wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się
dla niego z żadnymi kosztami.
Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na
prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia Towaru inny
niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostarczenia
Towaru.
Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach
konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru,
chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie
poinformował o konieczności poniesienia tych kosztów.
Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach
konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości
Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania Towaru.
W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa
uważana jest za niezawartą.
Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do
niektórych umów, tj.:
o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca
uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do
zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za
wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy
uprzywilejowanego na prawach konsumenta, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo
odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku
finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i
które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od
Umowy;
w której przedmiotem Umowy jest towar nieprefabrykowany,
wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub
Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta lub
służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem Umowy jest towar ulegający szybkiemu
zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem Umowy jest towar dostarczany w
zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia
lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem Umowy są Towary, które po dostarczeniu,
ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone
z innymi towarami;
w której przedmiotem Umowy są napoje alkoholowe, których
cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których
dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których
wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca
nie ma kontroli;
w której Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na
prawach konsumenta wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do
niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub
konserwacji; a jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne
usługi niż te, których wykonania Konsument lub Przedsiębiorca
uprzywilejowany na prawach konsumenta żądał, lub dostarcza
towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania
naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy
przysługuje w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
w której przedmiotem Umowy są nagrania dźwiękowe lub
wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z
wyjątkiem umowy o prenumeratę;
zawartej w drodze aukcji publicznej;
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do
celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów,
gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie
oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku
materialnym, za które Konsument lub Przedsiębiorca
uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do
zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za
wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy
uprzywilejowanego na prawach konsumenta, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo
odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a
Sprzedawca przekazał mu potwierdzenie;
o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca
uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do
zapłaty ceny, w przypadku których wyraźnie zażądał od
Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania
naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i
uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy
uprzywilejowanego na prawach konsumenta.
12. W przypadku odstąpienia od Umowy dotyczącej treści
cyfrowych lub Usług cyfrowych Konsument lub Przedsiębiorca
uprzywilejowany na prawach konsumenta powstrzymuje się od
korzystania z nich. Usługodawca może uniemożliwić
korzystanie z nich poprzez uniemożliwienie dostępu lub
zablokowanie konta.
ROZDZIAŁ 10. PROCEDURA ROZPATRYWANIA
REKLAMACJI
Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie
pisemnej na adres: Krzysztof Mossakowski, Wójtówka 1,
57-540 Lądek Zdrój. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji
dostępnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia
reklamacji. Powyższe nie dotyczy Konsumenta oraz
Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który może kierować
reklamacje do Sprzedawcy w dowolny sposób.
Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis przedmiotu
reklamacji i żądanie Użytkownika.
Sprzedawca zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację
Klienta w terminie 30 dni, a na reklamację Konsumenta lub
Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w
terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do
reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał
ją za uzasadnioną. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca
przekazuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy
uprzywilejowanemu na prawach konsumenta na papierze lub
innym trwałym nośniku.
Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie
odpowiednie działania.
Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach
prawnych z Konsumentami, w tym:
1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za
pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej
pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/
index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;
2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed
sądem powszechnym lub innymi organami.
ROZDZIAŁ 11. DANE OSOBOWE
Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca
przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej:
„Rozporządzenie”). W szczególności:
Usługodawca zapewnia, aby dane te były:
przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób
przejrzysty dla Użytkowników i innych osób, których dane
dotyczą;
zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych
celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi
celami;
adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne
do celów, w których są przetwarzane;
prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby,
której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to
niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie
bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed
niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz
przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za
pomocą odpowiednich środków technicznych lub
organizacyjnych,
Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych
osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i
celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności
osób fizycznych;
Usługodawca zapewnia dostęp do danych osobowych i
korzystanie z innych praw Użytkownikom i innym osobom,
których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda
Użytkowników lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej
do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.
Usługodawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których
dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z
odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych
osobowych;
2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich
uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do
ograniczenia przetwarzania;
5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych
środków prawnych celem ochrony swoich praw.
7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je
wyłącznie na podstawie upoważnienia Usługodawcy lub umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na
polecenie Usługodawcy.
8. Usługodawca zapewnia, że nie udostępniania danych
osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na
podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego
prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.
9. W związku z działalnością gospodarczą Usługodawca
korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonywania
umów. Dane osobowe mogą być przekazywane:
1) podwykonawcom;
2) firmie hostingowej,
3) dostawcy oprogramowania do obsługi Serwisu,
4) dostawcy usług internetowych,
5) firmom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe,
6) dostawcy platformy płatności elektronicznych,
7) dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
8) podmiotom świadczącym obsługę księgową.
10. Sprzedawca może – poza innymi przypadkami
wynikającymi z przepisów prawa – przetwarzać następujące
dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania,
ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy:
1) nazwisko i imiona Klienta;
2) numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został
nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) adres zameldowania na pobyt stały;
4) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres
zameldowania;
5) adresy elektroniczne Klienta.
12. Sprzedawca może przetwarzać, za zgodą Klienta i dla
celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji
Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby
polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę,
inne dane dotyczące Klienta, które nie są niezbędne do
świadczenia usługi drogą elektroniczną.
ROZDZIAŁ 12. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do
Usługodawcy, o ile co innego nie wynika z Serwisu.
2. Adres Serwisu, pod którym jest dostępny Serwis, a także
zawartość strony internetowej www.krzysztofmossakowski.pl
stanowi przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez
prawo autorskie, prawo własności przemysłowej i prawo
własności intelektualnej.
3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy,
teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki
towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i
należą do ich właścicieli. Pobieranie, kopiowanie,
modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub
dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony
www.krzysztofmossakowski.pl bez zgody właściciela jest
zabronione.
4. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez
Użytkownika jakichkolwiek praw, w tym praw na dobrach
niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik
może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym
w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019.1231 t.j. ze zm.).
5. Poprzez zawarcie umowy lub korzystanie z Serwisu Klient
nie nabywa majątkowych praw autorskich do Produktów w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019.1231 t.j. ze zm.),
ale wyłącznie licencję do użytkowania na warunkach
określonych w Serwisie, bez prawa do udzielania sublicencji.
ROZDZIAŁ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie
mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.
Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między
Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby
Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu
między Sprzedawcą i Konsumentem z powództwa Sprzedawcy
będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca
zamieszkania lub pobytu Konsumenta), a z powództwa
Konsumenta sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca
siedziby Sprzedawcy) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta
(według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego). W
przypadku sporu z Przedsiębiorcą uprzywilejowanym na
prawach konsumenta sądem właściwym jest sąd miejscowo
właściwy według przepisów powszechnie obowiązującego
prawa.
Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę z
ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności zmianę
przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zmiany
dotyczące profilu działalności Sprzedawcy lub oferty
Sprzedawcy, zmiany dotyczące funkcjonalności Serwisu.
Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania Serwisie, z tym
zastrzeżeniem, że nie narusza praw nabytych Klientów, tj. do
Zamówienia złożonego przed zmianą lub do Umowy zawartej i
wykonanej przed zmianą zastosowanie ma Regulamin
obowiązujący w dacie tych czynności.
O treści zmian Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klienta, z
którym zawarta jest umowa ciągła (użytkownicy zarejestrowani,
posiadający Konto lub wpisani do Newsletter’a) o zmianie
Regulaminu. Powiadomienie nastąpi poprzez zamieszczenie
informacji na stronie Serwisu oraz poprzez oświadczenie
Sprzedawcy złożone drogą elektroniczną. W przypadku braku
akceptacji zmian Klient może skorzystać z prawa do rezygnacji
z umowy w terminie 14 dni. W braku oświadczenia zmiana
będzie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia powiadomienia.
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(dotyczy tylko konsumentów i przedsiębiorców
uprzywilejowanych na prawach konsumenta)
POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na
prawach Konsumenta
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie
14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z
prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować
nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w
drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo
wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy
dane kontaktowe:
Krzysztof Mossakowski, wójtówka 1, 57-540 Lądek Zdój, Termin
do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w
którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części
lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana
przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części
(w przypadku Towaru) albo od dnia zawarcia Umowy (w
przypadku treści lub Usług cyfrowych). Aby zachować termin do
odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo
informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu
prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od
umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez
Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w
każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym
zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu
prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności
dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że
wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w
każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w
związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem
płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu
dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od
tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w
każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym
poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed
upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu
Towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie
na kwotę około 30,00 PLN.
Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy
wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to
konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
rzeczy.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od
umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY
dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na
prawach konsumenta
UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w
przypadku chęci odstąpienia od umowy
………………………., ……………………………….
…………………………………………
(imię i nazwisko Klienta)
………………………………………..
…………………………………………
(adres Klienta do korespondencji)
…………………………………………
(numer telefonu/email do kontaktu)
Dane Sprzedawcy:
Krzysztof Mossakowski
Wójtówka 1, 57-540 Lądek Zdrój
ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ
Informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży
………………………………………………
Data zawarcia umowy …………………………………………
Data odbioru towaru
…………………………………………………..
W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu
towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru, który powinien
nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu
dni.……………………………………………………………………
……………………..……
……………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis Klienta,
jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)